ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

D B Parekh Sarvajanik Highschool Sankheda | Donors

દાતાશ્રી

ડી.બી.પારેખ બિલ્ડીંગ ફંડ માટે દાન આપનાર દાતાઓની યાદી (વર્ષ ઈ.સ. 1950)

ક્રમ રકમ દાતાઓના નામ વિગત
1 30,000/- શ્રી શ્રીમંત વડોદરા નરેશ પ્રતાપસિંહ રાવ ગાયકવાડની પ્રજાકીય સરકારના તરફથી  
2 15,002/- પરીખ દલસુખભાઈ ભાઈચંદભાઈ (12,001/-) પરીખ ભીખાભાઈ દલસૂખભાઈ (3,001/-)ના હસ્તે  
3 4000/- શ્રી સંખેડા સદાવ્રત ટ્રસ્ટ તરફથી હસ્તે શ્રી વિઠલદાસ પારેખ  
4 2101/- શ્રી સૂર્યાવાળા છોટાલાલ પ્રેમાનંદ હસ્તે સાયન્સ હૉલ
5 2001/- શ્રી પરીખ મોહનલાલ કેશવલાલ હસ્તે સેન્ટ્રલ હૉલ
6 1051/- શ્રી બાઈગંગા શાહ કચુભાઈ દલસુખભાઈના માતૃશ્રીના હસ્તે વોટર રૂમ
7 3000/- સ્વ.શ્રી દરજી મોતીલાલ ગરબડદાસ, દરજી એમ.આર.ટોપીવાલાના હસ્તે  
8 1001/- શ્રી દવે અનિરુધ્ધભાઈ અંબાલાલના હસ્તે  
9 1001/- શ્રી મહેન્દ્ર ઈન્ડસ્ટ્રીયલ કોર્પોરેશન વડોદરા  
10 1001/- શ્રી દેસાઈ મોહનલાલ રણછોડદાસ પ્રમુખ  
11 1001/- શ્રી વૈધ ઓચ્છોવલાલ સંપતરામ ઉપપ્રમુખ  
12 1001/- શ્રી ડોકટર જેઠાલાલ કેશવલાલ સેક્રેટરી  
13 1001/- શ્રી બક્ષી મગનલાલ નાથાલાલ  
14 1001/- શ્રી દેસાઈ જગજીવનદાસ પીતાંબરદાસ  
15 1001/- શ્રી દેસાઈ ચુનીલાલ મોતીલાલ ગરડાવાળા  
16 1001/- શ્રી તલાટી ત્રીકમલાલ ભોખણદાસ  
17 1001/- શ્રી પરીખ ત્રીકમલાલ જેઠાલાલ  
18 1001/- શ્રી શાહ માણેકલાલ પ્રેમાનંદ સૂર્યાવાલા  
19 1001/- શ્રી શાહ દલસુખભાઈ દામોદરદાસ  
20 1001/- શ્રી શાહ દલસુખભાઈ છોટાલાલ  
21 1001/- શ્રી શાહ મોહનલાલ દામોદરદાસ  
22 1001/- શ્રી શાહ કેશવલાલ છગનલાલ રૂયાવાળા  
23 1001/- શ્રી દેસાઈ મગનલાલ કાલીદાસ નસવાડી  
24 1001/- શ્રી પરીખ મોતીલાલ દામોદરદાસ  
25 1001/- શ્રી વૈધ મોતીલાલ ઈશ્વરભાઈ  
26 1001/- શ્રી વકીલ ભીખાલાલ મગનલાલ  
27 1001/- શ્રી શાહ છગનલાલ હરીલાલ ચલામલી  
28 1001/- શ્રી વ્યાસ નાનાલાલ દાદાભાઈ (હસ્તે રમેશચંદ્ર વ્યાસ)  
29 1002/- શ્રી સ્વ. માતા-પિતાના પવિત્ર સ્મરણાર્થે કેળવણી માટેની મદદ હસ્તે શુકલ છોટાલાલ દુર્ગાશંકર  
30 501/- શ્રી દોશી મગનલાલ માણેકલાલ  
31 501/- શ્રી શાહ મથુરદાસ ગોરધનદાસ  
32 501/- શ્રી દેસાઈ કંચનલાલ ગોરધનદાસ  
33 301/- શ્રી શાહ મોહનલાલ નાથાલાલ ઝાંપાવાળા  
34 251/- શ્રી શાહ છોટાલાલ રણછોડદાસ વડેલી  
35 251/- શ્રી વકીલ જેઠાલાલ હીંમતલાલ  
36 251/- શ્રી બક્ષી જેઠાલાલ કેશવલાલ  
37 251/- શ્રી શાહ મોતીલાલ શીવલાલ  
38 251/- શ્રી શાહ ચીમનલાલ ચુનીલાલ  
39 251/- શ્રી કમુલાલ દલસુખભાઈ  
40 251/- શ્રી દરજી નાનાલાલ હરજીભાઈ  
41 251/- શ્રી તલાટી દલપતભાઈ ગીરધરભાઈ  
42 251/- શ્રી દવે અંબાલાલ પ્રભાશંકર  
43 251/- શ્રી ભાવસાર મોહલાલ ગોવિંદભાઈ  
44 251/- શ્રી દરજી મોતીલાલ ગરબડદાસ  
45 251/- શ્રી વકીલ ચુનીલાલ શીવલાલ  
46 251/- શ્રી દેસાઈ ઓચ્છોવલાલ નાનાલાલ  
47 251/- શ્રી ડૉ.સોમાલાલ કાલીદાસ  
48 251/- શ્રી પરીખ ઓચ્છવલાલ મોહનલાલ (બી.એસ.સી.)  
49 251/- શ્રી સોમાલાલ મોતીલાલ નસવાડી  
50 251/- શ્રી શાહ મોહનલાલ ગોરધનદાસ શીવલાલ  
51 251/- શ્રી ગાંધી ગીરધરલાલ માણેકલાલ  
52 501/- શ્રી સ્વ.શ્રી શાહ ગોવિંદલાલ હિરાલાલ  
53 501/- શ્રી શાહ કૃષ્ણલાલ હિરાલાલ  
54 501/- શ્રી શાહ દ્રારકાદાસ બંશીલાલ  
55 501/ શ્રી મજમુદાર કંચનલાલ એચ.એડવોકેટ  
56 500/- શ્રી પટેલ ઓચ્છોવલાલ હિંમતલાલ  
57 501/- શ્રી શાહ ચિતરંજન ચંદુલાલ સૂર્યાવાલા  
58 400/- શ્રી શાહ વિઠ્ઠલદાસ ગોરધનદાસ  
59 251/- શ્રી શાહ પરસોતમદાસ મોહનલાલ  
60 251/- શ્રી પરીખ રંતીદેવ જેઠાલાલ  
61 251/- શ્રી દેસાઈ પુંજાલાલ હિંમતલાલ  
62 251/- શ્રી દેસાઈ હિરાલાલ હિંમતલાલ  
63 251/- શ્રી શાહ રતનલાલ ચુનીલાલ  
64 151/- શ્રી શાહ ભીખાલાલ છોટાલાલ  
65 151/- શ્રી દરજી રસીકલાલ ચુનીલાલ  
66 151/- શ્રી શાહ ધ્વારકાદાસ જી.  
67 101/- શ્રી દેસાઈ સુંદરલાલ નટવરલાલ  
68 101/- શ્રી શાહ મનહરલાલ કચુલાલ  
69 101/- શ્રી ભટ્ટ ઈન્દુભાઈ ત્રંબકલાલ  
70 101/- શ્રી શાહ જયંતીભાઈ એન.  
71 101/- શ્રી શાહ વિઠ્ઠલદાસ એમ.  
72 101/- શ્રી પરીખ પ્રકાશચંદ્ર એમ.  
73 51/- શ્રી દેસાઈ કનુભાઈ છીતાલાલ  
74 251/- શ્રી શાહ કાલીદાસ દલસુખભાઈ  
75 251/- શ્રી શાહ રતનલાલ ચંદુલાલ સૂર્યાવાલા  
76 251/- શ્રી કંચનલાલ ચુનીલાલ  
77 251/- શ્રી તલાટી સનતકુમાર અમૃતલાલ  
78 251/- શ્રી દેસાઈ રમણલાલ અંબાલાલ ગરડાવાળા  
79 251/- શ્રી શાહ રતનલાલ મગનલાલ ઓરવાડાવાળા  
80 251/- શ્રી શાહ ઓચ્છોવલાલ મોહનલાલ રૂયાવાળા  
81 251/- શ્રી શાહ અંબાલાલ ગોરધનદાસ ચોરમાર  
82 251/- શ્રી શાહ મુળજીભાઈ મોહનલાલ  
83 251/- શ્રી શાહ પુનમચંદ છોટાલાલ  
84 251/- શ્રી શાહ રમણલાલ અંબાલાલ સૂર્યાવાળા  
85 251/- શ્રી દેસાઈ ઓચ્છોવલાલ મોહનલાલ  
86 251/- શ્રી શાહ અંબાલાલ ગોરધનદાસ  
87 251/- શ્રી ડૉ.રતનલાલ નાનાલાલ  
88 251/- બાઈમણી તે પરીખ છગનલાલ દામોદરની વિધવા તરફથી હસ્તે. રમણલાલ સૂર્યાવાળા  
89 251/- શ્રી પારેખ ગોવિંદલાલ દલસુખભાઈ  

ફોટો ગૅલૅરી - Donars

  pages: 1 2 3 4

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge
 
  pages: 1 2 3 4
 

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | ઉપલબ્ધીઓ | અમારો સંપર્ક |

© www.dbparekhschoolsankheda.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 84,707