ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

D B Parekh Sarvajanik Highschool Sankheda | Calender

શાળાનું સમયપત્રક

ધોરણ સમય વાર
કે.જી. સવારે 7.45 થી 12.15 સોમવાર થી શુક્રવાર
ધો. 1 થી 12 સવારે 10.45 થી 5.05 સોમવાર થી શુક્રવાર
કે.જી. થી ધોરણ- 12 સવારે 7.45 થી 11.10 શનિવાર