ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

D B Parekh Sarvajanik Highschool Sankheda | Contact Us

અમારો સંપર્ક

શાળાનુંનામ :- ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ,સંખેડા.
શાળાનું સરનામું :- સ્ટેશન રોડ,મુ.પો.તા.સંખેડા,જી.વડોદરા.
રાજ્ય :- ગુજરાત
પીન :- 391145
શાળાનો ફોન નં. :- 02665-243243,243688
ફેકસ :- 02665-243243
શાળાનું ઈમેલ :- dbpschool_snk@yahoo.co.in
ટ્રસ્ટનું નામ :- સાર્વજનિક એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંખેડા
એસ.એસ.સી.ઈન્ડેક્ષ નં. :- 65.185
એચ.એસ.સી.ઈન્ડેક્ષ નં. :- 15.011
આચાર્યનું નામ :-  ભુપેન્દ્રભાઈ આર.શાહ
આચાર્યનો ફોન નં. :- 02665-243636
મોબાઈલ :- 9825357548સંપર્ક  ફોર્મ


નામ.* :
રહેઠાણ :
શહેર :
પિનકોડ નંબર :
ઈમેલ આઈ ડી* :
ફોન નંબર. :
સંદેશ* :
   
 
મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | ઉપલબ્ધીઓ | અમારો સંપર્ક |

© www.dbparekhschoolsankheda.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 84,534