ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

D B Parekh Sarvajanik Highschool Sankheda | Danrakam

અમેરિકાના પ્રવાસ દરમિયાન બિલ્ડીંગ ફંડ

(બી) અમેરિકાના પ્રવાસ દરમિયાન બિલ્ડીંગ ફંડ માટે મળેલ દાન (ટ્રસ્ટ પ્રમુખશ્રી શાહ મોહનલાલ મગનલાલ કાપડીયાના અમેરિકાના પ્રવાસ દરમિયાન તેમના સુપુત્ર શ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ ના સાથ અને સહકારથી ટ્રસ્ટ માટે મેળવેલ દાનની રકમ આપનાર સદગૃહસ્થ ભાઈ-બેનની નામાવલી. રકમ ડોલરમાં મળી છે.)(ઈ.સ. અંદાજીત વર્ષ-1975)

ક્રમ ડોલર દાતાઓના નામ વિગત
1 151/- શ્રી પાઠક જીતેન્દ્ર અંબાલાલ  
2 150/- શ્રી શાહ શાંતુભાઈ એન.  
3 150/- શ્રી પરીખ મધુસુદન વિઠ્ઠલદાસ  
4 125/- શ્રી પરીખ રસીકભાઈ સી.  
5 110/- શ્રી શાહ કિરીટભાઈ જીવનભાઈ  
6 101/- શ્રી પટેલ ખંડુભાઈ જેઠાભાઈ  
7 101/- શ્રી શાહ શ્રી કાંત મણીલાલ  
8 101/- શ્રી પટેલ જે.પી.  
9 101/- શ્રી પટેલ રતીભાઈ ભગવાનભાઈ  
10 101/- શ્રી શાહ ચિતરંજન જી.  
11 101/- શ્રી શાહ ઈન્દ્રવદન એમ.  
12 101/- શ્રી શાહ કીર્તીભાઈ  
13 81/- શ્રી ભૂપેન્દ્ર મોહનલાલ  
14 81/- શ્રી પરીખ મહેન્દ્ર વિઠ્ઠલદાસ  
15 81/- શ્રી શાહ હર્ષદભાઈ ચંદુલાલ  
16 81/- શ્રી શાહ સતીષચંદ્ર કંચનલાલ  
17 81/- શ્રી શાહ મધુસુદન ઓચ્છોવલાલ  
18 75/- શ્રી દેસાઈ રમેશચંદ્ર હિમતલાલ  
19 75/- શ્રી જયંતીલાલ ચીમનલાલ  
20 71/- શ્રી દેસાઈ સુરેશચંદ્ર અંબાલાલ  
21 71/- શ્રી શાહ સુધીરચંદ્ર કંચનલાલ  
22 71/- શ્રી શાહ નરેન્દ્રકુમાર રતનલાલ  
23 71/- શ્રી પટેલ દીલીપભાઈ જેઠાભાઈ  
24 70/- શ્રી શાહ પ્રકાશચંદ્ર કંચનલાલ  
25 61/- શ્રી દેસાઈ દીપકકુમાર કંચનલાલ  
26 51/- શ્રી પટેલ રમણભાઈ જેઠાભાઈ  
27 51/- શ્રી પટેલ નગીનભાઈ એમ.  
28 51/- શ્રી ગાંધી જગદીશચંદ્ર ચંદુલાલ  
29 51/- શ્રી મજમુદાર નવનીતભાઈ સુમનભાઈ  
30 51/- શ્રીમતી શાહ મીનાબેન પ્રવિણભાઈ  
31 51/- શ્રી મજમુદાર હસમુખભાઈ  
32 51/- શ્રી પટેલ હરગોવિંદભાઈ પી.  
33 51/- શ્રી શાહ અમૃતલાલ પી.  
34 50/- શ્રી પટેલ ધીરજભાઈ રણછોડભાઈ  
35 31/ શ્રી પટેલ રમેશભાઈ એ.  
36 31/- શ્રી શાહ બાબુભાઈ સી.  
37 25/- શ્રી ડો.સુરેશચંદ્ર ચુનીલાલ  
38 25/- શ્રીમતી આશાબેન કીશોરભાઈ  
39 25/- શ્રી શાહ સુરેશચંદ્ર મનહરભાઈ  
40 25/- શ્રી દેસાઈ રાજુભાઈ રમણભાઈ  
41 25/- શ્રી શેઠ વિપીનભાઈ ઓ.  
42 25/- શ્રી ભગત મંહુભાઈ નારણભાઈ  
43 25/- શ્રી શાહ રાજુભાઈ પી.  
44 25/- શ્રી શાહ નરેન્દ્રકુમાર એ.  
45 25/- શ્રી દેસાઈ મહેશકુમાર એમ.  
46 25/- શ્રી મજમુદાર ભૂપેન્દ્રકુમાર પી.  
47 25/- શ્રી મોદી મુકુંદભાઈ ઓચ્છોવલાલ  
48 25/- શ્રી પટેલ રમણભાઈ જે.  
49 25/- શ્રી શાહ સુરેશચંદ્ર એમ.  
50 25/- શ્રી સુરેશચંદ્ર કાંતીલાલ  
51 25/- શ્રી પરીખ સૂર્યકાંત (ડૉકટર)  
52 25/- શ્રી શાહ મનમોહન ગોરધનદાસ  
53 25/- શ્રી શાહ બીપીનભાઈ એન.  
54 21/- શ્રી દેસાઈ ઈન્દ્રવદન આર.  
55 15/- શ્રીમતી ગીતાબેન સુરેશચંદ્ર  
56 15/- શ્રીમતી રાવલ વર્ષાબેન નટવરલાલ  
57 11/- શ્રી શાહ ગોવિદલાલ ચંદુલાલ  
58 11/- શ્રી શાહ સતીષભાઈ  
59 11/- શ્રીમતી શાહ લીલાવતીબેન  
60 11/- શ્રી દેસાઈ મનોજકુમાર એમ.  
61 11/- શ્રીમોદી રાજુભાઈ કે.  
62 11/- શ્રી દલાલ નવીનચદ્ર એમ.  
63 11/- શ્રી પટેલ સુરેશચંદ્ર  
64 11/- શ્રી છગનભાઈ પોપટ