ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

પ્રવૃત્તિઓ - � � ��

��

  1. � � � � � � � � � � � � � �. � � � �. � � � �.
  2. � � �, � � � � � � �.� � � � � � � � �.
  3. � � � � � � � � � � � � � � �.
  4. � � � � � � � � � � �. � � � � � � � �.
  5. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.

સ્થળ : �.�. � � �,��
તારીખ :

પ્રવૃત્તિઓ