ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

પ્રવૃત્તિઓ - � ��

� � � � � �?

� �-�

� � � � � �.
� � � � � �.
� � � � �.
� � � � �?

� / �

� � � � �.
� � � � � � �.
� � � � �.
� � � � �?

� � � �.
� � � � � �
� � � � �
� � � � �?

� �

�-� � � �.
� � � � �.
�-�,� � � � �.
� � � � � �
� � � � �?

� �

� � � �.
� � � �.
� � � � �.
� � � �
� � � � �?

� �

� � � �.
� � � � �.
� � �.
� � � � �.
� � � � �?

�-� �

� �-� � �.
� �-� � � �.
� � � � �.
� � � � �

� �

� �-� �.
� � � �.
� � � � �.
� � � � � �.
� � � � �?

� �

� � � �.
� � � �.
� � � � �.
� � � �.
� � � � �.
� � � � �?

� � � �.
� � � �,
� � � � �.
� � � � �,
� � � �.
� � � � �.
� � � � �?

(� �

� � � � �
� � � �
�-� � � �.
� � � �.
� � � � �.
� � � �.
� � � � �.
� � � �.
� � � � � �.
� � � �?

� � � �

(1) � � �
� � �
(2) � � �
� � �
(3) � � �
� � �
(4) � � � � �
(5) � � � � � � �
(6) � �
� �
(7) � � �


સ્થળ : �.�. � � �, �
તારીખ :

પ્રવૃત્તિઓ