ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

પ્રવૃત્તિઓ - � �

� � � � ��

  1. � 8 � 10 � � � � � � �. � � � � � � � � � � �. � � � � � � � �. � � � � � � � � � � �.
  2. � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � �. � � � � � � � � � �.
  3. �-8 � 10 � � � � � � � � � � � �. � � 8.30 � 10.00 � � � � � � � � � � � � � � � � �.
  4. � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � �.
  5. � � � � � � � � �. �-� � � � � � � � � � � � � � � �. � �-� 15 � 20 � � � � � � � �.
  6. � � � � �. � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � �.
  7. � � � � � � �, �,�, � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � �. � � � � � � � � �.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.
  8. � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � �.

સ્થળ : �.�. � � �,��
તારીખ :

પ્રવૃત્તિઓ