ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

પ્રવૃત્તિઓ - � � � � ��

��

� � � �, � � �.� � � � � �.
� � � � � � � � � �-� � � � � �. � � � � � �.�,� � � � � � �.
� � � � � � � � (� � �) � � � � � � � �.
� � � � � � � � � � �, �, � � � � �.
� � � � � � � �. � � � � � �.
� � � � �. � � �. � � � � � �.
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � �
� � � � � � � �.
� � � � � � � � � �, � �, � � �, � � � �.
� � � � � � � � � � � � � � �.
� � � � � � � � �, � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.
� � � � � �, � � � � �, � � � �,� � � � � � � � � �.
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �, � � � �. � � � � �, � � � � � � � �.
(� �. 02/09/07 � � � � �.�.�.� � � � �)
� � � �. �. � (�)
સ્થળ : �.�. � � �, �
તારીખ :

પ્રવૃત્તિઓ