ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

પ્રવૃત્તિઓ - � � � �. 10/9/07 � 14/9/07

-

(1) � � �?
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
(2) � � � �?
� �-� � � � � � � �/� � � � �
� �-� � �/� � � �/�-� � �
� � � �/� � � /� � � � � � �, �, � / �,�.�.�. � �.� � � �,� �,� � � � �.
(3) � � �
� � � � � � � � � � �.
� � �, � � � � � � �
� � � � � � � � � � �.
� �-�, � � � � � � � � � � �.
� � � � � �, � � � � � � � � �.
� � � � � � � � � � � � � �.
� � � � � � � � � � �.
� � � � �-� � �- �-� � � � � � � � � � �.
� � � � � � � � � � � � �-� � � �.� � � � � �.
� � � � � � � � � �.
� � � � � � � � � � �.
� -� � � � � � � � � � � � �.
(4) � � �
� � � � � � � �. � �, �, � � �, � �, � �,� � � � �.
� � � � � � � � � �.
� � � � � � � �.� � � � � � � � � � � �.
� � � � � � � � � � � � � �.
� � � � � � � � � � �.
� � � � � � � �. � � � � � � � �. � � � � � � �.
� � 60 � � � � � � �.
� � � � � � � � � � �. �, �,�, �.�.�.� � � � � � � � �.� � � � � �.
� � � � � �.
� � � � � � � � �.
� �-� � � � � � � � � � �.
� � � � �. � � � �.
� � � � � � � � �. � � � �
� � � � � � � � � �.
� � � � � � �. � � � � �. � � �.
� � � � � � � �. � � �, � � � � � �, � � � � �.
� � � � � � � �. � � � � �.-� � � �.
� � � � � �. � � � � � �.
(5) � � � �
� � � � � � � � � �.
� � � � � � � �
� � � � �. � � � �.
� � � � � � � � � � � � � � �.
� � � � � � � � � � �.
� � � � � � � � � � � � �.
� � � � � � � � � � � �.
� � � � � � � �.
� � � � � � � �.
� � � � � � � � � �.
� � � � � � � �-� � � � �.
� � � 12 � � � � � � � � � �.
� � � � � � � � (�)� �.
� � � � � � �.
� � � � � � � � �.
(6) � � � �
� � � � � � � � � � �.
� � � � � � � � � � � �.
� � � � �, � � �.
� � � � � � � � � � � �, � �, �.
� � � � � � � � � � � � � �.
� � � � � � � � � �.
� � � � �, � � �, � �.
� � � � � � � � � � � � �.
� � � � �. � � � � � � �.
� � � � � � � � � � � � � � � � �-� � � � � �.
� � � � � � �. � � � � �.
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.
� (� � � � � � � � � �.)
� � � � �.�.� (�) �. 05/09/07 � �

સ્થળ : �.�. � � � �
તારીખ : 9/10/2007

પ્રવૃત્તિઓ