ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

પ્રવૃત્તિઓ - � ��

-

� �
� � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � � �.
1. �-�-� � � � �-� � � � � �.
2. � � � � � � � � � � � � � � �.
3. � � � �-� � � � �-� � � � � (�)� � � � � � � �-� � �.
4. � � � � � � � � � � � � � � � � �.
5. � � � � � � � � � � � � � � � � �.
6. � � � � �-�-� � �-� � �-� � � �.
7. � � � � �-�-�-�-� � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.
8. � � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.
9. � � � � � � � � � � � � � �.
10. � � � � � � � �. � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � �.� � � � � � � � � � � �. � � � � � � �.
11.� � � � � �-�-� � � � � � � � � �. � �-� � � � � �-� � �. � �-� � � � � � � �. � � � � � � � � �. � � � � � � � � �.� � � � �. � � � � � � � � � �.
�.�.� (�)� �.�.� � �

સ્થળ : �.�. � � �, �
તારીખ :

પ્રવૃત્તિઓ