ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

પ્રવૃત્તિઓ - � ��

-

�-10� � � � �-16 � � 12 � � �. � � � � � � � 125 � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � �.

(1) � � � � �.
(2) � � � � � � �.
(3) � � �.
(4) � � � � � � �.
(5) � � � � �.
(6) � � �.
(7) � � � � �.
(8) � � � �.
(9) � � � � � � �.
� �
(1) � � � � 20 � � � � �. � � � � �. � � � � �.
(2) � � � � � � � � � � � � � �.
(3) � � � � � � � � � � � � �.
(4) � � � � � � � � � � � � � � � � � �.
(5) � � � � � � � � � � � � � � � �.
(6) � � � � � � � � � � � � � �.� � � � � � �.
(7) � � � � � � � � � �-� � � � � � � � � � � � � � � � � �.

સ્થળ : �.�. � � �, �
તારીખ :

પ્રવૃત્તિઓ