ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

પ્રવૃત્તિઓ - � � ��

� � �

�.22/03/2008 � � -15 (�)
� � � � � � � � �. �-12� � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � �. � � � � � �? � � � � �. � � � � � � �. � � � � � �. � � � � � � � � � �. � � � �. � � � � � � � � � � �. � � � � �. � � � �. � �, �,� � � � �. � � � �. � � �-� � � �. � � � � � � �. � � � � � � �.� � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � �. � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � �.
� � � � �. � 40� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � �, � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � �. 20 � � � � � � �. � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �. 20 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.� � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �. 20 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � �. � � � �-� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � �. � �, � � � � � � � �. � � � � � �. � �-�-� � � � 30 � � � � � � � �. � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � (� � � �) � � � � � � � � � � �.
� � � � � � � �. � � � � �. � � � � � � � � � � � �. � � � �. � � � � � � � � � � �. � � � � � � �. � � � � � � �.
�-10-12 � � � � � � � � �
� 100 � � � �. � � � � � �. � � � � � � � � � � � �. � � � � � � �.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � �.
� � � � � � � � � � � � �. � � � � �. � � �. � � � �. � � � � �. � � � � � �. � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � �. � � � �. � � � � � �. � � � � � � �, � � � �, � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � �.

� � � � � � � � � � � �. � � � � � � �.
(1) � � � � � � � � .
(2) �, � � � � 100 100 200 � �. � � 100 � � �, 100 � � � 200 � � � � � �.
(3) � �.�.�.�.�.� � � � � � � � 30 � � � � � � � � � � � � � � � � �.
(4) � � �-�-� � � � � � � � � � � �.
(5) � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � (� �) � � � � � �. � � � � � � � � � �
� � � � � � � �. � � � � � �,� � � � 100 � � � � � � � 200 � � 25-30 � � � � �. � � 14-15 � � � � �. � � � � �.
� � � � � � � �. � � � �. � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � 70 � 80 � � � � � � � 30 � 40 � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � �. � � � � �. � � � �. � � � � � � �. � � � � � 95 � 100 � � � � 100 � � � � �.
� �-� � �. � 200 � � � � � � � 1500 � 2000 � � � � � � �. � � � � � 100 � � 200 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � 100 � � � � � � 100 � � � � � � � �.
� � �.�.�.�.�. � � � � � � � � � � �.
� � � � � � � � � �. � � � �. � � � � � � � �. 100 � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � �. � � � � � � � � � �. � � � � � �. � � � �. � � � � � � � � � � � � � �. � �, � � � � � �.
� � � � � � � � � � � � � �. �
� 30 � � � � � 3 � � � � � � � � � �. � � � � � � � � �.
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � �. � � � � �.
� � � � � � (�) � � � � � � � � � � � � � �, � � � � � � � � � �.
� � � � � � � � � � � � � �. � � � 30 � 50 � � � �. � � � � � � � � � � �. � � � � � �.� � � � � � � � � � � �.

� � � � �.� � � � �. � � � � � � � � �. � � � � � � � � � �. � � � � � � �. � � � � � � � � �. � � � � � �.� � � � � � �. � � � � � � � �. � � � � � � � � �. � � � �. � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � �.

સ્થળ : �.�. � � � �
તારીખ : 3/22/2008

પ્રવૃત્તિઓ