ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

પ્રવૃત્તિઓ - � ��

-

� � � � � � � � � �. 1. � 2. � 3. �.
�-� � � � � � � � � �. � � � � � �. � � � � � � � � �. � � � � � �. � � � � � � �. � � � � � � � � � � � �.
� � � � � � � � � � �. � � � � �
� �.�. � � �. � � � � � � � � � � �. � � � � � �.� � � � �.
�. � � � � � � � � �. � � � � � � � � � �. �. � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � �.
� �. � � �. � (�) � � .� � � � � �.�.�.� � � � � � � � �. (1) � � � �. � �. � � � � �. (2)� � � � � � (� �)� � � � �. � � � � � � � � � � � � �. � � � � �. � � �. � � �. � � �. � � � � �. � � � � � � �. � � � � � � � �. � � � � � �. � � � �. � � � � �.
� � � � � � � � �. � � � � � � � � � � �. � � � � � � �. �. � � � � � �. � � � � � � �. � � � � � �.
� � � � � � � �.� � � � � � � � � �.�.�. � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �-� � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � �. � � � � � � � � � �. � � � � �. � � � � � � � � � � � �.� � � � � � �. � � � � � �. � � � � �.� � � � �. � � � � � �. � � � � � � � � � �. � � � � � � � � �.
� � � 1909 � �. � � � � � � � � � � � 5 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �-� � � � � � �. � � � � � � � � � � �.
� � � � � � �. � � � � � � � � � � � �, � � � � � � � � � � �. � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � �. � �.�.� � � �.�. � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.

� � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � 55 � � � 20 � � � � � � � � �. � � �-� � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �. � � �, �, �, � �-17 � � � � � � � � 11 � � � �.
� -6-00 � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � � �, � � � � � � � � � � �, �, � �,� � �, � �,� � � � � � � (� � � � � � � �) � � � �, �, � � � � � � �. � � � � � � � � � � �. � � � � �.
� � 4-30 � � � 1 � � � �. � � � � � � � � � �.�.�.� � �.� � � � � � � � � �-� � (�) � � �. � � � � � � �- �-� � � 1 � � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � �.
� � �.� (� �.�.� �,�. �. 13-08-2007)
� � � � � � 2003 � � �.

સ્થળ : �.�. � � �, �
તારીખ : 8/13/2007

પ્રવૃત્તિઓ