ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

પ્રવૃત્તિઓ - � �

��

1.� � � � �. � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � �.

2.� � �-9� � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � �. �-10-12 � � � � � �.

3.� � � � � � �. � �-8� � � � � � � � � �. � � � � � � � � � �.

4.� � � � � � �, �, �-�-� �-� � � � �. � � � � �.

5.� � �-� �-� � � � � �. � � � � � � � � � � � �.

6.� � � � � �. � � � � � � � � � �.

7.� �.�.�. � �.�.�.� � � �. � � � � � �. � � � � �.

8.� � � � � � �. �-�-�-� � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � �.

9.� � � � � � � �. � �-� � � � �. � � � � � � �. � � � � � � � � �.

સ્થળ : �.�. � � �,��
તારીખ :

પ્રવૃત્તિઓ