ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

ફોટો ગૅલૅરી

Price_Distribution (55)
Price_Distribution


navratri (1)
navratri


Events (100)
Events


Donars (64)
Donars


Dance (17)
Dance


IndependenceDay (4)
IndependenceDay


Garba (3)
Garba