ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

D B Parekh Sarvajanik Highschool Sankheda | Past Chairman

ટ્રસ્ટના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખશ્રી

ટ્રસ્ટના ભૂતપૂર્વ હોદેદારોની માહિતી

(1) ભૂતપૂર્વ પ્રમુખોની માહિતી
(2) ભૂતપૂર્વ ઉપ-પ્રમુખોની માહિતી
(3) ભૂતપૂર્વ મંત્રીઓની માહિતી

1.શાળા ટ્રસ્ટના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખશ્રીની માહિતી
ક્રમ
હોદેદારશ્રીનુંનામ સમયગાળો
વર્ષ
વિશેષનોંધ
1
દેસાઈ જગજીવનદાસ પિતાંબરદાસ 1936પૂર્વે
 
 
2
દેસાઈ મોહનલાલ રણછોડદાસ 1936 થી 1955
19
 
3
બક્ષી મણીલાલ મગનલાલ (દરબાર) 1955 થી 1956
1
તા.5/4/55નોઠરાવ
4
પારેખ વિઠ્ઠલદાસ દલસુખભાઈ 1956 થી 1967
11
તા.31/5/56નોઠરાવ
5
બક્ષી મણીલાલ મગનલાલ 1967 થી 1968
1
 
6
પારેખ વિઠ્ઠલદાસ દલસુખભાઈ 1968 થી 1974
6
 
7
શાહ મોહનલાલ મગનલાલ 1974 થી 1986
12
 
8
ડૉ. જેઠાલાલ કેશવલાલ પરીખ 1986 થી 1990
4
 
9
દેસાઈ વસંતલાલ ઓચ્છોવલાલ 1990 થી 1997
7
 
10
શાહ વિઠ્ઠલદાસ સોમાલાલ 1997 થી 2005
8
 
11
શાહ પરીમલભાઈ શાંતિલાલ 2005 થી.......
 
હાલમાં ચાલુ.
 
   
 
 
2. શાળા ટ્રસ્ટના ભૂતપૂર્વ ઉપ –પ્રમુખશ્રીની માહિતી
ક્રમ
હોદેદારશ્રીનુંનામ સમયગાળો
વર્ષ
વિશેષનોંધ
1
પારેખ દલસુખભાઈ ભાઈચંદભાઈ 1936 થી 1942
6
1942માંઅવસાન
2
વૈધ ઓચ્છોવલાલ સંપતરાવ 1942 થી 1955
13
 
3
શાહ રતનલાલ ચંદુલાલ 1955 થી 1957
2
ઠરાવ-1
4
બક્ષી મણીલાલ મગનલાલ 1957 થી 1960
3
તા.5/4/55
5
શાહ અંબાલાલ છોટાલાલ 1960 થી 1965
5
 
6
શાહ ચીમનલાલ ચુનીલાલ 1965 થી 1967
12
 
7
પારેખ ગોવિંદલાલ દલસુખભાઈ 1967 થી 1968
1
 
8
બક્ષી મણીલાલ મગનલાલ 1968 થી 1971
3
અવસાનથયાથી
9
શાહ હીરાલાલ પરસોતમદાસ 1971 થી 1973
2
 
10
શાહ મોહનલાલ મગનલાલ 1973 થી 1974
1
 
11
ડૉ. જેઠાલાલ કેશવલાલ પરીખ 1974 થી 1982
8
 
12
શાહ ઓચ્છોવલાલ મોહનલાલ 1982 થી
 
 
13
શાહ સુંદરલાલ અંબાલાલ 1986 થી 1990
4
 
14
ખરાદી જયંતિલાલ જેઠાલાલ 1990 થી 1997
 
 
15
પટેલ ભાઈલાલભાઈ દાદાભી 1997 થી 2005
 
 
16
દેસાઈ બકુલભાઈ ભગવાનભાઈ 2005થી
 
હાલમાં ચાલુ.
 
   
 
 
3. શાળા ટ્રસ્ટના ભૂતપૂર્વ મંત્રીશ્રીની માહિતી
ક્રમ
હોદેદારશ્રીનું નામ સમય ગાળો
વર્ષ
વિશેષ નોંધ
1
વૈધ ઓચ્છોવલાલ સંપતરાવ 1936 થી 1942
6
 
2
વકીલ જેઠાલાલ હિંમતલાલ 1942 થી 1947
5
 
3
ડૉ. જેઠાલાલ કેશવલાલ પરીખ 1947 થી 1955
8
 
4
શાહ અંબાલાલ ગોરધનદાસ 1955 થી 1967
12
તા.5/4/55
5
શાહ કંચનલાલ ચુનીલાલ 1967 થી 1968
1
 
6
શાહ અંબાલાલ ગોરધનદાસ 1968 થી 1974
6
 
7
શાહ વિઠ્ઠલદાસ સોમાલાલ 1974 થી 1980
6
 
8
પરીખ ઓચ્છોવલાલ મોહનલાલ 1980 થી 1982
2
 
9
શાહ વિઠ્ઠલદાસ સોમાલાલ 1982 થી
 
 
10
શાહ હરીવદનભાઈ ઓચ્છવલાલ 1990 થી
 
 

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | ઉપલબ્ધીઓ | અમારો સંપર્ક |

© www.dbparekhschoolsankheda.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 84,706