ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

D B Parekh Sarvajanik Highschool Sankheda | Results

પરિણામ

એસ.એસ.સી., એચ.એસ.સી. બોર્ડનું શાળાનું પરીણામ - વર્ષ 1960 થી 2011

સાલ
એસ.એસ.સી
સાલ
એસ.એસ.સી
1960
52.80%
1986
56.10%
1961
30.60%
1987
71.80%
1962
43.30%
1988
71.50%
1963
68.40%
1989
68.00%
1964
54.90%
1990
54.13%
1965
44.00%
1991
85.32%
1966
58.10%
1992
80.20%
1967
54.00%
1993
61.90%
1968
56.10%
1994
56.00%
1969
56.80%
1995
73.30%
1970
40.10%
1996
53.92%
1971
40.20%
1997
36.11%
1972
43.00%
1998
55.00%
1973
53.30%
1999
79.28%
1974
73.30%
2000
82.30%
1975
52.20%
2001
78.70%
1976
56.70%
2002
58.97%
1977
40.00%
2003
26.28%
1978
59.00%
2004
48.59%
1979
35.80%
2005
54.54%
1980
53.10%
2006
55.84%
1981
71.30%
2007
60.37%
1982
56.70%
2008
37.12%
1983
50.38%
2009
54.83%
1984
51.94%
2010
54.69%
1985
67.00%
 
 

એચ.એસ.સી. બોર્ડની પરીક્ષામાં શાળાનું પરિણામ(વર્ષ – 1978 થી 2010)

આટર્સ/ કોમર્સ /સાયન્સ સ્ટ્રીમ
સાલ
આટર્સ
કોમર્સ
સાયન્સ
1978
29.5%
21.7%
62.9%
1979
29.4%
24.3%
25.0%
1980
42.8%
65.3%
55.0%
જનરલ સ્ટ્રીમ
1981
62.00%
1996
72.44%
1982
69.10%
1997
85.00%
1983
74.00%
1998
100.00%
1984
48.54%
1999
100.00%
1985
44.44%
2000
99.27%
1986
58.90%
2001
97.35%
1987
44.30%
2002
97.94%
1988
66.00%
2003
52.91%
1989
53.30%
2004
75.84%
1990
57.80%
2005
70.89%
1991
66.18%
2006
83.00%
1992
95.17%
2007
93.96%
1993
88.57%
2008
64.06%
1994
69.00%
2009
93.61%
1995
92.59%
2010
77.22%

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | ઉપલબ્ધીઓ | અમારો સંપર્ક |

© www.dbparekhschoolsankheda.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 84,702