ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

સ્ટાફની માહિતી

� � � ��

Designation:�� 
Phone :02665243243 
Mobile:9712007500 

� � � ��

Designation:�� 
Phone :02665243243 
Mobile:9429925835 

� � � ��

Designation:�� 
Phone :02665243243 
Mobile:9879221520 

� � � ��

Designation:�� 
Phone :02665243243 
Mobile:9824567404 

� � � ��

Designation:�� 
Phone :02665243243 
Mobile:9979234285 

� � � ��

Designation:� �� 
Phone :02665243243 
Mobile:9428584799 

� � � ��

Designation:� �� 
Phone :02665243243 
Mobile:9979472247 

� � � ��

Designation:�� 
Phone :02665243636 
Mobile:9825357548 

� � � ��

Designation:�.�.�� 
Phone :02665243243 
Mobile:9428430365 

� � � ��

Designation:� �� 
Phone :02665243243 
Mobile:9927933484 

� � � ��

Designation:�. �� 
Phone :02665243243 
Mobile:9924036376 

� � � ��

Designation:� �� 
Phone :02665243243 
Mobile:9428430345 

� � � ��

Designation:� �� 
Phone :02665243243 
Mobile:9428430360 

� � � ��

Designation:� �� 
Phone :02665243243 
Mobile:9979727840 

� � � ��

Designation:� �� 
Phone :02665243243 
Mobile:9987763791 

� � � ��

Designation:� �� 
Phone :02665243243 
Mobile:9427370912 

� � � ��

Designation:� �� 
Phone :02665243243 
Mobile:9727634155 

� � � ��

Designation:� �� 
Phone :02665243243 
Mobile:9924948667 

� � � ��

Designation:� �� 
Phone :02665243243 
Mobile:9928664849 

� � � ��

Designation:�. �� 
Phone :02665243243 
Mobile:9825925101 

� � � ��

Designation:�.�. �� 
Phone :02665243243 
Mobile:9228294195 

� � � ��

Designation:� �� 
Phone :02665243243 
Mobile:9428430371 

� � � �

Designation:�. �� 
Phone :02665243243 
Mobile:9879750989 

� � � ��

Designation:� �� 
Phone :02665243243 
Mobile:9428430310 

� � � ��

Designation:� �� 
Phone :02665243243 
Mobile:9825556822 

� � � ��

Designation:� �� 
Phone :02665243243 
Mobile:9099848695 

� � � ��

Designation:� �� 
Phone :02665243243 
Mobile:9925121049 

� � � ��

Designation:� �� 
Phone :02665243243 
Mobile:9979938778 

� � � ��

Designation:� �� 
Phone :02665243243 
Mobile:9428305469 

� � � ��

Designation:� �� 
Phone :02665243243 
Mobile:9099248271 

� � � ��

Designation:� �� 
Phone :02665243243 
Mobile:9825684350 

Darji Ashwin. J

Designation:Computer Instructor 
Email:ashyogi_darji@yahoo.co.in 
Mobile:9428430399 

Patel Chirag. G

Designation:Computer Instructor 
Email:chik_patel@yahoo.co.in 
Mobile:9998571706 

� � � ��

Designation:�.�. 
Phone :02665243243 
Mobile:9427786322 

� � � ��

Designation:� �� 
Phone :02665243243 
Mobile:9712830888 

� � � ��

Designation:�� 
Phone :02665243243 
Mobile:9974563576 

� � � ��

Designation:�� 
Phone :02665243243 

� � � ��

Designation:�� 
Phone :02665243243 

� � � ��

Designation:� �� 
Phone :02665243243