ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

D B Parekh Sarvajanik Highschool Sankheda | Std Fund

શાળાના ભૂતપૂર્વ સ્વ. સી.એમ.શાહ પ્રેરિત ગરીબ વિદ્યાર્થીફંડમાં દાન આપનાર દાતાઓની યાદી

ક્રમ રકમ દાતાઓના નામ વિગત
1 10000/- શ્રી ચંદુભાઈ એમ.શાહ (ભૂ.પૂ.આચાર્ય)નું ગરીબ વિદ્યાર્થીનું ફંડનો હવાલો શાળાના શિક્ષકશ્રી વી.એમ.શાહ પાસેથી મળ્યો. 1980
25000/- સ્વ.સી.એમ.શાહના સ્મરણાર્થે તેમના પુત્ર તરફથી 1997
2 1501/- શ્રી કાંતિલાલ ગરબડદાસ શાહ 21/09/95
3 501/- શ્રી વિક્રમભાઈ રમણભાઈ બક્ષી 09/11/95
4 1001/- સ્વ.દામુભાઈ ભાવસારના સ્મરણાર્થે તેમના કુટુંબીજનો તરફથી 29/03/96
5 501/- શ્રી સુધાબેન વલ્લદાસ પરીખ 09/07/97
6 8000/- 879/- સ્વ.સી.એમ.શાહ (ભૂતપૂર્વ આચાર્યના સ્મરણાર્થ તેમના પુત્રો હસ્તે) (1)શ્રી હર્ષદભાઈ (2) શ્રી સુરેશભાઈ (3) શ્રી નરેશભાઈ અનામી સદસ્ચો તરફથી 23/01/98 31/03/98
7 1001/- 150/- ગં.સ્વ.કાશીબેન પરસોત્મદાસ પંચાલી હસ્તે શારદાબેન સુરેશચંદ્ર પંચોલી (બહાદરપુર) પાછળથી આપેલ વધારાની રકમ 11/07/1998
8 1000/- શ્રી રુદ્રકાંત હીરાલાલ વ્યાસ(વડોદરા) 03/01/2000
9 1000/- શ્રી નગીનદાસ ચીમનલાલ શાહ(નિવૃત શિક્ષક) 19/01/2000
10 1000/- શ્રી બાબુદાસ જેઠાલાલ શાહ,(કલેડીયાવાળા)હસ્તે દીપકભાઈ 24/01/2000
11 1000/- 2696/- શ્રી રસિકભાઈ છોટાલાલ શાહ અનામી સદૃસ્ચો તરફથી 24/01/2000 31/03/2000
12 1000/- શ્રી પરીખ શૈલેષકુમાર કંચનલાલ(યુ.એસ.એ.) 19/06/2000
13 1000/- શ્રીમતી ટીનાબેન શૈલેષકુમાર (યુ.એસ.એ) 19/06/2000
14 1000/- શ્રી જગદીશભાઈ પટેલ 13/12/2000
15 1901/- એક સદૃસ્ચ તરફથી 14/12/2000
16 2001/- શ્રીમતી સવિતાબેન હીરાલાલ વ્યાસ,શ્રી હીરાલાલ મગનલાલ વ્યાસ હસ્તે દ્રવિણાબેન હીરાલાલ વ્યાસ 27/08/2001
17 15000/- 3705/- શ્રી સમીરભાઈ અને સોનલબેન શાહ, શ્રી હર્ષદભાઈ સી. શાહ (યુ.એસ.એ.) અનામી સદૃસ્યો તરફથી 11/02/2002 31/03/2002
18 501/- શ્રી શાહ ઉપેન્દ્રભાઈ કંચનલાલ (ચલામડી) 26/08/2002
19 3310/- 3500/- અનામી સદૃસ્યો તરફથી દાન શ્રી અવિનાશભાઈ મોહનલાલ શાહ(યુ.એસ.એ.) 10/04/2003 23/04/2003
20 2500/- શ્રીમતી અંબાબેન બી. પટેલ(નિવૃત શિક્ષીકા) 03/07/2003
21 1001/- શ્રી એન.ઓ.દેસાઈ (નિવૃત શિક્ષક) 02/08/2003
22 450/- 3349/- શ્રી એમ.એમ.સોની (નિવૃત શિક્ષક) અનામી સદૃસ્યો તરફથી 02/08/2003 31/03/2004
23 1501/- શ્રી રજનીકાંત મણીલાલ તંબોળી (નિવૃત ઓ.એસ.) 05/07/2004
24 1000/- શ્રી સ્વ.ચંદુભાઈ પરસોતમદાસ શાહના સ્મરણાથે હસ્તે કનુભાઈ ચંદુલાલ શાહ (BOB વાળા) 13/01/2005
25 501/- સ્વ.મણીબેનના સ્મણાથે તેમના ભાઈઓ તરફથી હસ્તે સુંદરભાઈ,હસમુખભાઈ, શશીકાન્તભાઈ 17/02/2005
26 1000/- શ્રી એ.વી.દરજી (નિવૃત શિક્ષક) 30/07/2005
27 1500/- શ્રી આર.એલ.પટેલ તરફથી (નિવૃત શિક્ષક) 27/07/2006
28 1000/- જયશ્રીબેન એમ.પરીખ(ભૂતપૂર્વ લાયબ્રેરીયન) 27/07/2006
29 500/- પવાર જીતેન્દ્રસિંહ વિજયસિંહ(ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી) 20/06/2007
30 1800/- શ્રીમતી સુશીલાબેન ગોકુલદાસ પરીખ 26/03/2008
31 1000/- સ્વ.હસમુખલાલ અંબાલાલ શાહના સ્મણાર્થ હસ્તે શમીષ્ઠાબેન 18/03/2010
32 1511/- અલપાબેન એ.પંચાલ ભૂતપૂર્વ માનદ કર્મચારી 22/06/2010

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | ઉપલબ્ધીઓ | અમારો સંપર્ક |

© www.dbparekhschoolsankheda.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 84,568