ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

ટ્રસ્ટીશ્રી

કારોબારી સભ્ય (દસ્તાવેજ વાળા) - શ્રી વિપિનભાઇ સી. પટેલ

જુના અને જાણીતા દસ્તાવેજ લખનાર


ટ્રસ્ટીશ્રી