ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

ટ્રસ્ટીશ્રી

કારોબારી સભ્ય - શ્રી સંજયકુમાર ચંદ્રવદન દેસાઇ

નાગરિક બેંકના ચેરમેન - રાજકીય નેતા


ટ્રસ્ટીશ્રી