ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

ટ્રસ્ટીશ્રી

કારોબારી સભ્ય (પુજા પેસસ્ટીસાઇડ્ઝ) - શ્રી પ્રકાશભાઇ એમ. શાહ

અગ્રણી વેપારી - કન્યાશાળાનાં પ્રમુખ


ટ્રસ્ટીશ્રી

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | ઉપલબ્ધીઓ | અમારો સંપર્ક |

© www.dbparekhschoolsankheda.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 44,604