ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

ટ્રસ્ટીશ્રી

કારોબારી સભ્ય - શ્રી ભીખાભાઇ એમ. ખરાદી

સંખેડાના હસ્તકલા ઉદ્યોગના વેપારી


ટ્રસ્ટીશ્રી