ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

ટ્રસ્ટીશ્રી

કારોબારી સભ્ય (ખાંટીયાવાટ) - શ્રી મુકુંદભાઇ કે. દેસાઇ

નિવૃત્ત કારકૂન - ખાંટીયાવાટ સ્કૂલ


ટ્રસ્ટીશ્રી