ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

ટ્રસ્ટીશ્રી

કારોબારી સભ્ય (રોયાવાળા) - શ્રી સંજયભાઇ એમ. શાહ

સામાજિક કાર્યકર


ટ્રસ્ટીશ્રી