ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

ટ્રસ્ટીશ્રી

કારોબારી સભ્ય - શ્રી મનહરભાઇ બી. સોની

સોની સમાજના અગ્રણી વેપારી


ટ્રસ્ટીશ્રી