ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

ટ્રસ્ટીશ્રી

� �� - � � �. ��

� � � �


ટ્રસ્ટીશ્રી