ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

ટ્રસ્ટીશ્રી

કારોબારી સભ્ય - શ્રી કનુભાઇ એન. દરૂ

બેંક ઓફ બરોડા સંખેડા બ્રાંચનાં કર્મચારી


ટ્રસ્ટીશ્રી