ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

ટ્રસ્ટીશ્રી

કારોબારી સભ્ય (કીલીયાવાલા) - શ્રી વિપીનભાઇ ઓ. દેસાઇ

અગ્રણી હોટલનાં વેપારી


ટ્રસ્ટીશ્રી