ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

ટ્રસ્ટીશ્રી

કારોબારી સભ્ય (નિવૃત્ત શિક્ષક) - શ્રી ઇન્દ્રવદન જે. શાહ

ડી.બી. પારેખ નિવૃત્ત શિક્ષક


ટ્રસ્ટીશ્રી