ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

ટ્રસ્ટીશ્રી

કારોબારી સભ્ય (ભવાની ટ્રેડર્સ) - શ્રી શરદભાઇ એન. શાહ

નિવૃત્ત પ્રાથમિક શિક્ષક - હાલમાં વેપારી


ટ્રસ્ટીશ્રી