ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

ટ્રસ્ટીશ્રી

કારોબારી સભ્ય (આશિષ રેડિયો) - શ્રી રમેશ એસ. પંડયા

ટી.વી. ફ્રીજ વગેરેનાં અગ્રણી વેપારી


ટ્રસ્ટીશ્રી