ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

ટ્રસ્ટીશ્રી

કારોબારી સભ્ય (વડોદરા) - શ્રી જયંતિભાઇ ડી. પંચાલ

ડી.બી. પારેખ નિવૃત્ત શિક્ષક


ટ્રસ્ટીશ્રી