ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

ટ્રસ્ટીશ્રી

કારોબારી સભ્ય (વડોદરા) - શ્રી ગોવિંદભાઇ ઓ. દેસાઇ

પોસ્ટ ઓફિસનાં નિવૃત્ત કર્મચારી


ટ્રસ્ટીશ્રી