ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

ટ્રસ્ટીશ્રી

કારોબારી સભ્ય (રેક્સ) - શ્રી અરવિંદભાઇ એમ. દરજી

દરજી સમાજનાં અગ્રણી વેપારી


ટ્રસ્ટીશ્રી