ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

ટ્રસ્ટીશ્રી

� � (�) - � � ��

� � (� �)


ટ્રસ્ટીશ્રી