ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

ટ્રસ્ટીશ્રી

કારોબારી સભ્ય (વાસણના વેપારી) - શ્રી રાજુભાઇ આર. સૂર્યોવાલા

વાસણના અગ્રણી વેપારી


ટ્રસ્ટીશ્રી