ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

ટ્રસ્ટીશ્રી

� �� - � � �. � ��

� � � � � �, �


ટ્રસ્ટીશ્રી