ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

ટ્રસ્ટીશ્રી

કારોબારી સભ્ય - કોલેજના આચાર્ય પ્રા. હેમંત ઠાકર

શ્રી આચાર્યશ્રી આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ, સંખેડા


ટ્રસ્ટીશ્રી