ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

ટ્રસ્ટીશ્રી

� �� - � � � �.�. ��

� � �.�. � �. �, �


ટ્રસ્ટીશ્રી