ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

ટ્રસ્ટીશ્રી

કારોબારી સભ્ય - શાળાના આચાર્ય શ્રી બી.આર. શાહ

શ્રી આચાર્યશ્રી ડી.બી. પારેખ સાર્વ. હાઇસ્કૂલ, સંખેડા


ટ્રસ્ટીશ્રી