ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

ટ્રસ્ટીશ્રી

�� - � � � ��

� � :- B.Com
� � � � � � :- 30/6/2005
� � :- 1/6/1960

� � �.� � � � � � � � � � �. � � � �. � � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � �.

� � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � �.30-6-2005 � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � �. � � � � � � �.�. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �. � �.�., �. � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � �. � � �.� � � � � � � � � � � � � � � � � �.


ટ્રસ્ટીશ્રી