ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

ટ્રસ્ટીશ્રી

�� - � � � ��

� � �
� � :- M.A.LLB
� � � � � � :- 30/6/1990
� � :- 16/4/1952

� � �.� � � � � � � � � � �. � � � � � � � (�) � � � �. � � � � �. � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � �.30-6-1990� � � � � � � �. � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �. � �.�, �. � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � �. � �.�.� � � � � � � � � � � � � � � � � �.


ટ્રસ્ટીશ્રી