ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

ટ્રસ્ટીશ્રી

મંત્રીશ્રી - શ્રી હરિવદનભાઈ ઓચ્છવલાલ શાહ

સંખેડાના પ્રખ્યાત ધારાશાસ્ત્રી
શૈક્ષણિક લાયકાત :- M.A.LLB
ટ્રસ્ટમાં પોતાની ફરજ શરૂ કર્યાની તારીખ :- 30/6/1990
જન્મ તારીખ :- 16/4/1952

શ્રી હરિવદનભાઈ ઓ.શાહ આ શાળાના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી છે તેમજ સંખેડાના મૂળ વતની છે. તેઓશ્રી સંખેડાની સિવિલ કોર્ટમાં ઘણા વર્ષોથી ધારાશાસ્ત્રી (વકીલ) તરીકે સેવાઓ આપે છે. તેઓશ્રી એક સારા વકીલ છે. સંખેડાની નાગરીક બેંકમાં કાયદાકીય સલાહકાર તરીકે તેમની નિમણૂંક કરવામાં આવી છે. તેઓશ્રી સંખેડાની ઘણી બધી સામાજિક સંસ્થાઓમાં જુદા જુદા હોદ્દાઓ પર જવાબદારી બજાવી રહ્યા છે. સંખેડાની સૌથી મોટી સંસ્થા સંખેડા સાર્વજનિક એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટમાં તેઓશ્રી તા.30-6-1990થી મંત્રીશ્રી તરીકે નિષ્ઠાપૂર્વક સેવાઓ આપી રહ્યા છે. તેમના સમયગાળા દરમ્યાન ટ્રસ્ટ સંચાલિત કોલેજ અને હાઈસ્કૂલે ખૂબજ પ્રગતિ કરી છે. તેમના સમયગાળા દરમ્યાન ટ્રસ્ટમાં સારી એવી મોટી રકમનું દાન ટ્રસ્ટને મળ્યું છે. તેમના સમયગાળા દરમ્યાન શાળામાં બે મોટી બિલ્ડીગો બની તેમજ કોલેજમાં વધારાનું બાંધકામ અને સુધારા વધારા કરવામાં આવ્યા કોલેજ અને હાઈસ્કૂલની બંને બિલ્ડીગોને રંગવામાં આવી ટ્રસ્ટની બંને સંસ્થાઓએ તેમના સમયમાં ખૂબજ વિકાસ કર્યો છે. હાઈસ્કૂલમાં કે.જી, ન્યુ. પ્રાથમિક વિભાગ તેમજ કમ્પ્યુટર વિભાગ શરૂ થયા. કોલેજમાં વિવિધ વિષયો દાખલ કરવામાં આવ્યા અને વિદ્યાર્થીની સંખ્યા વધે તેવા પ્રયત્નો થયા. મંત્રીશ્રી એચ.ઓ.શાહ કર્મચારીઓ માટે હંમેશા સહાનુભૂતિ દાખવતા અને કર્મચારીઓ પાસેથી શ્રેષ્ઠ યોગદાન મેળવીને હંમેશા સંસ્થાનો વિકાસ કરી રહ્યા છે.


ટ્રસ્ટીશ્રી