ડી.બી. પારેખ સાર્વજનિક હાઈસ્કૂલ
સંખેડા
 

ટ્રસ્ટીશ્રી ઓ


શ્રી પરિમલભાઈ શાંતિલાલ શાહ
પ્રમુખશ્રી


શ્રી બકુલભાઈ ભગવાનદાસ દેસાઈ
ઉપ-પ્રમુખશ્રી


શ્રી હરિવદનભાઈ ઓચ્છવલાલ શાહ
મંત્રીશ્રી


શ્રી વિપિનભાઇ સી. પટેલ
કારોબારી સભ્ય (દસ્તાવેજ વાળા)


શ્રી નિતિનભાઇ કે. શાહ
કારોબારી સભ્ય (સરપંચશ્રી)


શ્રી સંજયકુમાર ચંદ્રવદન દેસાઇ
કારોબારી સભ્ય


શ્રી પ્રકાશભાઇ એમ. શાહ
કારોબારી સભ્ય (પુજા પેસસ્ટીસાઇડ્ઝ)


શ્રી ભીખાભાઇ એમ. ખરાદી
કારોબારી સભ્ય


શ્રી મુકુંદભાઇ કે. દેસાઇ
કારોબારી સભ્ય (ખાંટીયાવાટ)


શ્રી ફોગટભાઇ ઝેડ. રાણા
કારોબારી સભ્ય


શ્રી સંજયભાઇ એમ. શાહ
કારોબારી સભ્ય (રોયાવાળા)


શ્રી ભીખાભાઇ કે. કાછીયા
કારોબારી સભ્ય


શ્રી મનહરભાઇ બી. સોની
કારોબારી સભ્ય


શ્રી કનુભાઇ એન. દરૂ
કારોબારી સભ્ય


શ્રી વિપીનભાઇ ઓ. દેસાઇ
કારોબારી સભ્ય (કીલીયાવાલા)


શ્રી ઇન્દ્રવદન જે. શાહ
કારોબારી સભ્ય (નિવૃત્ત શિક્ષક)


શ્રી જગદીશભાઇ કે. મિસ્ત્રી
કારોબારી સભ્ય


શ્રી શરદભાઇ એન. શાહ
કારોબારી સભ્ય (ભવાની ટ્રેડર્સ)


શ્રી સંજયભાઇ એમ. પટેલ
કારોબારી સભ્ય (એગ્રોવાલા)


શ્રી રમેશ એસ. પંડયા
કારોબારી સભ્ય (આશિષ રેડિયો)


શ્રી યોગેશભાઇ એ. શાહ
કારોબારી સભ્ય (રોયાવાળા)


શ્રી જયંતિભાઇ ડી. પંચાલ
કારોબારી સભ્ય (વડોદરા)


શ્રી ગોવિંદભાઇ ઓ. દેસાઇ
કારોબારી સભ્ય (વડોદરા)


શ્રી અશોકભાઇ એસ. શાહ
કારોબારી સભ્ય (વડોદરા)


શ્રી અરવિંદભાઇ એમ. દરજી
કારોબારી સભ્ય (રેક્સ)


શ્રી કનુભાઇ શાંતિલાલ
કારોબારી સભ્ય (દવાવાળા)


શ્રી રાજુભાઇ આર. સૂર્યોવાલા
કારોબારી સભ્ય (વાસણના વેપારી)


કોલેજના આચાર્ય પ્રા. હેમંત ઠાકર
કારોબારી સભ્ય


શાળાના આચાર્ય શ્રી બી.આર. શાહ
કારોબારી સભ્ય

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | ઉપલબ્ધીઓ | અમારો સંપર્ક |

© www.dbparekhschoolsankheda.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 84,552